Christianity, Current events, faith

Walang Babae sa Pulpit

Babae sa Modern Church
Sa mga simbahan at denominasyon ngayon, ang mga kababaihan ay may iba’t ibang tungkulin. Nagtuturo sila, escort, naglilingkod. Ngunit may hawak din silang mga posisyon na HINDI kabilang sa kanila. Alam namin sa pamamagitan ng Tanach ( Lumang Tipan ) na ang mga kababaihan ay hindi pari o nagtrabaho sa loob ng templo. At ang mga simbahan ngayon na nagtataguyod ng posisyon na iyon ay tinatawag na legalista at sexist. Gayunpaman, ang posisyon na iyon ay ang posisyon din ng mga Apostol. Nabanggit ito sa iba’t ibang mga epistles. Kaya ang artikulong ito ay ilalagay sa unahan, lugar ng isang babae sa loob ng ministeryo at mga lugar na hindi nila inorden na mapasok.
Ang mga taong tulad ni Paula White, Gloria Copeland, at iba pa, habang ipinapahayag na tinawag silang mangaral, ipinakita nila na tunay na nilalabanan ang mga turo ng pinakaunang Kristiyanong simbahan na pinamumunuan ng mga Apostol.
Mga Banal na Kasulatan sa Papel ng Babae sa Simbahan
Sa Mga Gawa 2:17, ang manunulat ay nagsasalita ng parehong mga salita tulad ni Propeta Joel. “ Sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula … ” Kaya ang mga propeta ay maaaring maging kalalakihan o kababaihan. Ang mga propeta ay ang nagsasalita ng mga utos ng Diyos, karaniwang sa isang tiyak na sitwasyon.
Mayroong maraming mga banal na kasulatan na nagsasabing maaari silang magturo, kapwa lalaki at babae. Tulad ng Colosas 3:16, Lucas 24:44, Colosas 1:28, at Ephisians 5: 18-20. Kaya mayroon silang iba’t ibang mga tungkulin sa loob ng simbahan at tahanan ( 1 Timoteo 5:10, Tito 2: 3-5 ) Ngunit, tulad ng makikita natin, ang pulpito ay hindi isa sa kanila.
Banal na Kasulatan sa Babae sa Pulpit
Ang mga talatang ito ay nakalagay sa Banal na Kasulatan at dapat gawin bilang inspiradong Salita ng Diyos ( 2 Timoteo 3: 16-17 ), tulad ng mga Kristiyano na tanggapin ang lahat mula sa takip hanggang sa takip.
Sinasabi sa amin ni Pablo sa kanyang unang liham sa mga taga-Corinto kabanata 14 na talata 33 hanggang 35, “ sapagkat ang Diyos ay hindi isang Diyos ng pagkalito ngunit ng kapayapaan, tulad ng sa lahat ng mga simbahan ng mga banal. 34 Tumahimik ang mga kababaihan sa mga simbahan; sapagka’t hindi sila pinahihintulutang magsalita, ngunit hayaan silang magpasakop sa kanilang sarili, tulad ng sinasabi din ng Kautusan. 35 At kung nais nilang matuto ng anupaman, hilingin nila ang kanilang sariling asawa sa bahay; sapagkat hindi wasto para sa isang babae na magsalita sa simbahan. ”
Ika-1 Timoteo 2: 11-15, “ Ang isang babae ay dapat na tahimik na makatanggap ng pagtuturo nang buong pagpapasakop. Ngunit hindi ko pinapayagan ang isang babae na magturo o mag-ehersisyo ng awtoridad sa isang lalaki, ngunit upang manatiling tahimik. Sapagkat ito ay si Adan na unang nilikha, at pagkatapos ay si Eva. At hindi si Adan ang nalinlang, ngunit ang babaeng nalinlang, ay nahulog sa paglabag. Ngunit ang mga kababaihan ay mapangalagaan sa pamamagitan ng pagdala ng mga bata kung magpapatuloy sila sa pananampalataya at pag-ibig at kabanalan na may pagpipigil sa sarili. ”
Kaya, habang ang artikulong ito ay maikli, diretso ito sa punto sa loob ng Banal na Kasulatan. Ang mga kababaihan ay hindi dapat nasa likod ng pulpito o sa pinuno ng isang simbahan / kongregasyon. Mayroon silang mga tungkulin sa loob ng simbahan: hula, pagtuturo, gabay, pinuno ng kanta, atbp. Ngunit ang isang kababaihan ay hindi maaaring maorden ng isang denominasyon dahil hindi siya inorden ng Diyos para sa posisyon na iyon.
Sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan sa Hebreo 13: 8 na si Jesucristo ay pareho kahapon, ngayon, at bukas. Dahil dito, ang mga patakaran na itinakda sa Lumang Tipan tungkol sa mga kababaihan sa mga posisyon sa pamumuno sa simbahan ( kasama na ang pastor ) ay hindi nagbabago. Nagpapatuloy ang mga Hebreo sa 13: 9 “ Huwag magdala ng iba’t ibang at kakaibang doktrina. ”

Standard
Christianity, Current events, faith

No Women in the Pulpit

Women in the Modern Church

In today’s churches and denominations, women hold a variety of roles. They teach, escort, serve. But they also hold positions that DO NOT belong to them. We know through the Tanach (Old Testament) that women were not priests nor worked within the temple. And churches today that uphold that position are called legalistic and sexist. However, that position is the position of the Apostles as well. It is mentioned in various epistles. So this article is to put in the forefront, a woman’s place within ministry and the areas they are not ordained to be in.

People like Paula White, Gloria Copeland, and others, while proclaiming they are called to preach, show they truly defy the teachings of the earliest Christian church led by the Apostles.

Scriptures on a Woman’s Role in the Church

In Acts 2:17, the writer speaks the same words as the Prophet Joel. “In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophecy…” So prophets can be men or women. Prophets are those that speak the edicts of God, usually in a specific situation.

There are multiple scriptures that say they can teach, both men and women. Such as Colossians 3:16, Luke 24:44, Colossians 1:28, and Ephisians 5:18-20. So they do have various roles within the church and home (1 Timothy 5:10, Titus 2:3-5) But, as we will see, the pulpit is not one of them.

Scripture on Women in the Pulpit

These verses are set in Scripture and must be taken as the inspired Word of God (2 Timothy 3:16-17), just as Christians are to accept everything from cover to cover.

Paul tells us in his first letter to the Corinthians chapter 14 verses 33 through 35, “ for God is not a God of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. 34 Let the women keep silent in the churches; for they are not permitted to speak, but let them subject themselves, just as the Law also says. 35 And if they desire to learn anything, let them ask their own husbands at home; for it is improper for a woman to speak in church.”

1st Timothy 2:11-15, “A woman must quietly receive instruction with entire submissiveness. But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet. For it was Adam who was first created, and then Eve. And it was not Adam who was deceived, but the woman being deceived, fell into transgression. But women will be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctity with self-restraint.”

So, while this article is short, it is straight to the point within Scripture. Women are not to be behind the pulpit or at the head of a church/congregation. They do have duties within the church: prophecy, teaching, guidance, song leader, etc. But a women cannot be ordained by a denomination because she is not ordained by God for that position.

Scripture tells us in Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. That being the case, the rules set in the Old Testament about women in leadership positions in the church (including the pastorate) don’t change. Hebrews goes on to say in 13:9 “Be not carried about with divers and strange doctrines.”

Standard
Christianity, faith

THE DEVIL EXISTS, SIN IS REAL, AND HELL IS HOT

When I say unto the wicked, Thou shalt surely die; and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life; the same wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand.Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul. Again, When a righteous man doth turn from his righteousness, and commit iniquity, and I lay a stumbling-block before him, he shall die: because thou hast not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered; but his blood will I require at thine hand.Nevertheless if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned; also thou hast delivered thy soul (Ezekiel 3:18-21).

This message will result in mostly hate mail and condemnation. Not only from society as a whole, but from the Body of Christ as it is today. I work with social media and writing to put forth the word of God as is the commission of every believer to do. And as I look around our nation and the globe, I see the church losing souls. Even its own. We, as a society have come to the point spoken of by the Prophet Isaiah. Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter (Isaiah 5:20). And the reason we have reached this point in the global society is failure and compromise for those that call themselves Christian. But by their words and actions, this is in name only.

The whole reason behind the CRUCIFIXION was and is the need for REDEMPTION through CHRIST JESUS. For the wages of SIN is DEATH; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord (Romans 6:23). This is the part of the Gospel message that has been lost. Those claiming to be the children of the Most High and redeemed through the blood of Jesus, preach and teach that God loves everyone and only judges the heart. And yes, God does love everyone. But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us (Romans 5:8). For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved (John 3:16-17). 

Sin is real. No matter what people think, it exists. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us (1John 1:8).We see homosexuality and transgenderism in the pulpit. Both of these are an abomination (SIN) to God. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet ( Romans 1:24-27).

The Holy Scriptures say what type of activity is a way to hell. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers,Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful:Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them (Romans 1: 28-32). You shall not permit a sorceress to live (Exodus 22:18). Do not turn to mediums or necromancers; do not seek them out, and so make yourselves unclean by them: I am theLordyour God (Leviticus 19:31). And other actions.

These are the three things the Devil (Satan, Lucifer) has made men believe. That he doesn’t exist. God won’t send people to a lasting death. And nothing is sin. So let us break these into verse points.

The Devil does exist. WRONG. Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour (1 Peter 5:8).

There is no eternal death. WRONG. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death (Revelation 20:14).

There is no sin. WRONG.  If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. (1John 1:8-9).

The real problem with this whole scenario is that it are preachers, teachers, and the amen pew sitters. They try, now, to be friends with the world so they are not accused of hating people. They speak blasphemy so that they can fill the churches and coffers and receive pats on the back. And most of all, make sure that those of the world no longer hate them. But Christ told us what true believers would go through. If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you (John 15:18).But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up againsttheirparents, and cause them to be put to death.And ye shall be hated of allmenfor my name’s sake: but he that endureth to the end shall be saved. (Matthew 10:19).

And he also said he wasn’t here to bring peace.Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.

33But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.And a man’s foesshall bethey of his own household.He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it. (Matthew 10:32-39).

And even though we have Christ as our Savior, we are not so perfect that we don’t need to still hit an altar or our knees and seek forgiveness. We are only different because we have already been saved by grace. But now the church is leading people away from understanding the need for grace. The need for salvation through the blood stained cross of Christ.

It is time to start speaking loud to the world. THE DEVIL IS REAL, HELL IS REAL, SIN IS REAL, AND THERE IS ONLY ONE WAY TO BE SAVED FROM THE SECOND DEATH IN HELL.

The message we are to give is that Christ died to cover the sins of all that seek Him and the salvation He offers. His is the only way to God and eternal life in heaven. Neither is there salvation in any other: for there is no other name under heaven given among men, by which we must be saved. And in no other is the great salvation to be found; for, in fact, there is no second name under Heaven that has been given among men through which we are to be saved (Acts 4:12).Remember this, if nothing else. For those of us that have the saving grace of Christ, a sinner is going to die in his sin if there is no going to Christ. So the question we need to ask ourselves is this. Are we willing for their blood to be on our hands because we either didn’t say anything or we twisted scripture and lied to them.

Standard
Christianity, faith

Today’s Preacher are Cowards

In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. 2 Timothy 4:1-5

America has gone from the Great Awakening to Woke generation. And the one entity that, up until the last few decades has turned to apostasy. The church was the guardian of morality and the American conscience. The church pews are full of those that ask ‘why is there no revival’ while subverting, demonizing, and denying the edicts of our Creator. Like my grandmother used to say ‘you can’t guard the hen house by letting in the fox’, which is exactly what the men behind the pulpit has done.

The first Great Awakening during the Colonial Era of our nation was brought into a complacent church. Men like George Whitfield, who had a voice that Ben Franklin said he could hear a half mile away. And probably the greatest preacher of that revival time, Jonathan Edwards. He preached a sermon that came to be know as the greatest sermon ever given. It was called ‘Sinners in the Hands of an Angry God’. It was based on the scripture of Deuteronomy 32:35 “Their foot shall slide in due time”. (https://www.ccel.org/ccel/edwards/sermons.sinners.html)

The first Great Awakening had 5 major points of discussion:

 • All people are born sinners
 • Sin without salvation will send a person to hell
 • All people can be saved if they confess their sins to God, seek forgiveness and accept God’s grace
 • All people can have a direct and emotional connection with God
 • Religion should not be formal and institutionalized, but rather casual and personal

(https://www.history.com/topics/british-history/great-awakening)

The second Great Awakening came post American Revolution and lasted until about 1830. It brought with it Camp Meeting. In 1802 Kentucky the camp meeting counted 20,000. (https://www.ushistory.org/us/22c.asp) The best known concept to come from this revival movement was the concept that freewill prevailed. The idea that one could choose to be saved, and salvation was for everyone. It also had greater roles for women and the black community.

It was at this time, men like Charles Finney found his salvation. In 1821 he said he was going to the woods in New York to determine the reality of his soul’s salvation. He is quoted as saying “I will give my heart to God or I never will come down from there”.  In 1824 he was ordained. He had a unique way of reaching those that heard him and a message that didn’t tickle the ears. Ending one of his sermons he told the listeners, “You who have made up your minds to become Christians, and will give your pledge to make your peace with God immediately, should rise up”. The congregation sat still. His reply was “You have rejected Christ and his gospel”. This made the congregation, and the community angry. To the point of anger, the next evening a gentleman was intent upon killing him.

The next evening he preached again. This time, those present at the end of the message stood up to give their pledge. While others fell down groaning and bellowing. Sorrow for their sins and the understood need for repentance took over the congregation. (https://www.christianitytoday.com/history/people/evangelistsandapologists/charles-finney.html).

Other great revivals have hit our nation when needed through the ages since then.

 • The Great Prayer Meeting Revival 1857 (at least 1 million were converted)
 • Civil War Revival (an estimated 300,000 converted, both USA and CSA)
 • The Urban Revivals  1875-1885 (DL Moody saw the conversion of hundreds of thousands)
 • The Welsh Revival of 1904-1905 came to America (Billy Sunday preached to the conversion of at least a million)
 • Azusa Street 1906 started as a home prayer service (lasted for 3 straight years, everyday all day and night)
 • From WW2 to the 90s , America saw great preachers like Henry Blackaby, William Branham, and Billy Graham.

These men (and women) planted the seeds that converted millions in the US alone. They preached the recognition of sin and need for salvation through Christ. The bible was their only used material. God said it, the writer’s wrote it, so these preachers preached it. They gave no quarter and did not worry themselves about what people thought  about them or their message. They understood that God’s message of sin and repentance was like a sword, not cotton candy.

Today we have weak preachers that seek to fill the pews and not offend. They want to be liked not hated. They want to be seen as friend to the masses not the continuance of the Apostles. Because of the loss of power in the pulpit message and compromise of the Word of God, Christian churches have become social clubs where sin and repentance is not discussed, and the love of God requires nothing but to be kind. And we are warned of these types of preachers. Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away’. (2 Timothy 3:5)

The men praised today and almost worshiped are men like Kenneth Copeland, Joel Olsteen, and Creflo Dollar. These types are called prosperity preachers. Their message is simple. If you are not healthy and wealthy you lack faith. If people hate you, you are preaching wrong. Send us your money as a seed (many have lost all they have to these charlatans) and God will bless you. No call to repentance, no calling out of sin, and no need to go into the prayer closet.

Churches today allow homosexuality to flourish because the rules of God’s morality does not matter, just love each other. Go ahead and commit abortion because the command to not kill (murder) does not apply, just be nice. The use the verses that say do not judge and sliver in the eye to justify a weak worldly message. They care more about tickling the ear than the state of the soul.

Of course Christians are not perfect. However many claim to be so or have given in to the concept is love is all that matters. A true Christian will search his /her heart, see where the sin is, repent, ask for forgiveness and grace from God. A person who only claims to be a Christian says there is no need to because “God loves me and I said one time I believe so I’m good to go”.

Christ and the apostles answered this question. If you love me, you will keep my commandments’ (John 14:15). ‘Whoever has My commandments and keeps them is the one who loves Me. The one who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and reveal Myself to him.’ (John 14:21). I am amazed how quickly you are deserting the One who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel–‘ (Gal 1:6). ‘But if you cause one of these little ones who trusts in me to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone tied around your neck and be drowned in the depths of the sea’ (Matthew 18:6).

Today we are seeing the Church of Laodicea. To the angel of the church in Laodicea write: These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God’s creation.I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other!So, because you are lukewarm—neither hot nor cold—I am about to spit you out of my mouth.You say, ‘I am rich; I have acquired wealth and do not need a thing.’ But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked.I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich; and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness; and salve to put on your eyes, so you can see.Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent.Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne.Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.” (Rev. 3:14-22).

The church is ineffective because it is dead. It is dead because it has compromised the teachings of the prophets, the apostles, and Jesus the Christ himself. This compromise has happened because of the weakness of the message from the pulpit. The message is weak because those preaching have decided that being popular is more important than the souls of the sheep they are suppose to tend. In nations of Africa and the Middle East, Christians die for their unwavering faith in the the message of Christ. The apostles were jailed, beat, killed, and banished for their faith in Christ. In America, these preachers fear mocking and ridicule. Imagine what will happen when Christ makes his glorious return and sees the church in America.

‘Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of My Father in heaven. Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name drive out demons and perform many miracles?’ Then I will tell them plainly, ‘I never knew you; depart from Me, you workers of lawlessness!…’ (Matthew 7:21-23)

Standard